ประกาศมหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 22 ม.ค.67
2
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ พ.ศ.2566 25 ธ.ค.66
3
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 22 ธ.ค.66
4
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สิน มาตรการลดการใช้พลังงานความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พ.ศ. 2566 21 พ.ย.66
5
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 21 พ.ย.66
6
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 21 พ.ย.66
7
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 21 พ.ย.66
8
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2566 27 ก.ย.66
9
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 27 ก.ย.66
10
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย 06 ก.ย.66
11
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ อัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อัตราค่าเช่าโรงเรียน อัตราค่าเช่าห้องเย็น และอัตราค่าเช่าห้องจัดประชุมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 22 มิ.ย.66
12
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566 19 ก.ค.66
13
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักการและวิธีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ.2566 19 ก.ค.66
14
2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราเบี้ยงประชุมของกรรมการ พ.ศ.2562 25 มี.ค.62
15
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติและดำเนินโครงการ กิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 14 มี.ค.66
16
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2566 22 มิ.ย.66
17
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปง เรื่อง การจัดหารายได้จากการให้บริการสนามฟุตซอลในร่ม พ.ศ. 2566 20 เม.ย.66
18
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 19 เม.ย.64
19
2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการบริการขอรับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ 15 ก.พ.66
20
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าใช้จ่าย อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและสอบบรรจุบุคคลเพื่อเป็นบุคคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 20 ธ.ค.65
21
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องอัตราเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคสำหรับที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยและผู้เช่าพื้นที่หรือร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 17 ส.ค.65
22
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 28 ก.ย.65
23
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมสุนัขหรือแมวให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น พ.ศ. 2565 28 ก.ย.65
24
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 พ.ศ. 2565.pdf 08 ต.ค.65
25
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องแนวปฏิบัติตามมาตรการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พ.ศ. 2565 30 ส.ค.65
26
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบยและมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา 17 มิ.ย.65
27
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 08 มี.ค.65
28
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 20 เม.ย.65
29
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราตอบแทนผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.2565 17 ก.พ.65
30
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 18 พ.ย.64
จำนวนทั้งหมด 82 ข้อมูล
  page:[1] 2 3

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง