ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2565
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 26 ก.ย.65
2
2566
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่เข้ารับใหม่ พ.ศ 2566 21 ม.ค.66
3
2565
ประกาสสภามหาวิทยาลัยราชภํฏลำปาง เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 09 เม.ย.65
4
2566
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567 26 ก.ย.66
5
2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2564 09 ต.ค.64
6
2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องแผนการรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565 10 ก.ย.64
7
2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564 10 ต.ค.63
8
2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 06 ต.ค.62
9
2562
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องกำหนดเลขที่หนังสือและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ ประจำส่วนราชการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 03 มิ.ย.62
10
2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 18 ก.ค.62
11
2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
12
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 14 ธ.ค.60
13
2560
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 25 ก.พ.60
14
2560
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ก.พ.60
15
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 ก.พ.60
16
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 25 ก.พ.60
17
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 25 ก.พ.60
18
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 25 ก.พ.60
19
2559
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 21 ก.พ.59
20
2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2559 21 ก.พ.59
21
2555
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวทางการดำเนินการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07 ธ.ค.55
จำนวนทั้งหมด 21 ข้อมูล
  page:[1]

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง