ระเบียบ
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2567
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2567 20 เม.ย.67
2
2567
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2567 10 มี.ค.67
3
2567
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเรียกเก็บเเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2567 10 มี.ค.67
4
2567
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 10 มี.ค.67
5
2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 08 เม.ย.66
6
2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566 11 มี.ค.66
7
2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 08 ต.ค.65
8
2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 08 ต.ค.65
9
2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 08 ต.ค.65
10
2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 08 ต.ค.65
11
2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 08 ต.ค.65
12
2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 08 ต.ค.65
13
2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 14 ส.ค.65
14
2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2565 14 พ.ค.65
15
2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเงิน การงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2565 05 ก.พ.65
16
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2564 14 พ.ย.64
17
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการพานักเรียนหรือนักศึกษาไปนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 14 พ.ย.64
18
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 14 พ.ย.64
19
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2564 14 พ.ย.64
20
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2564 14 พ.ย.64
21
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2564 14 พ.ย.64
22
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2564 14 พ.ย.64
23
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2564 14 พ.ย.64
24
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 12 มิ.ย.64
25
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยค่าใช้จายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. 2564 15 พ.ค.64
26
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 10 เม.ย.64
27
2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การให้ความคุ้มครองและความช่วยหลือคณะกรรมการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 14 ก.พ.64
28
2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักสำหรับบุคลากรภายนอก พ.ศ. 2563 10 ธ.ค.63
29
2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ พ.ศ. 2563 10 ต.ค.63
30
2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการวิจัยในมุนษย์ พ.ศ. 2562 14 ธ.ค.62
จำนวนทั้งหมด 112 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง