รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
ค้นหา
ค้นหาตามชื่อเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
ลำดับ ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
ประเภท
1
2567
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567
16 ม.ค.67
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
2
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566
25 ธ.ค.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
3
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
21 พ.ย.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
4
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566
18 ต.ค.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
5
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
27 ก.ย.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
6
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566
06 ก.ย.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
7
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566
15 ส.ค.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
8
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
19 ก.ค.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
9
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
22 มิ.ย.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
10
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
18 พ.ค.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
11
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566
19 เม.ย.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
12
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2566
14 มี.ค.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
13
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
15 ก.พ.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
14
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
18 ม.ค.66
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
15
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2565
20 ธ.ค.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
16
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565
16 พ.ย.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
17
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565
21 ต.ค.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
18
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565
28 ก.ย.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
19
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565
30 ส.ค.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
20
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565
17 ส.ค.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
21
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
20 ก.ค.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
22
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
04 ก.ค.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
23
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
17 มิ.ย.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
24
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
17 พ.ค.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
25
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
20 เม.ย.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
26
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
17 มี.ค.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
27
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
17 ก.พ.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
28
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2565
19 ม.ค.65
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
29
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 /2564
17 ธ.ค.64
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
30
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2564
17 พ.ย.64
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
  จำนวนข้อมูล175 ข้อมูล
page:[1] 2 3 4 5 6

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง