ประมวลภาพและวีดิโอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 3/2567 (ผ่าน..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 3/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 1/2567 (ผ่าน..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2567
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567
16 ม.ค.67
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566
25 ธ.ค.66
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
21 พ.ย.66
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566
18 ต.ค.66
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
27 ก.ย.66
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566
06 ก.ย.66
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566
15 ส.ค.66
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
19 ก.ค.66
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
22 มิ.ย.66
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
18 พ.ค.66

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2567
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567
14 ม.ค.67
2567
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2567
10 ม.ค.67
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2566
23 ธ.ค.66
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566
11 พ.ย.66
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
21 ต.ค.66
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566
26 ก.ย.66
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
05 ส.ค.66
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566
08 ก.ค.66
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566
09 มิ.ย.66
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2566
21 พ.ค.66

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง