ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม
ตารางสรุปขอใช้ห้องประชุมชั้น 10
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
รายละเอียด
1 งานสหกิจศึกษา ประชุมสหกิจศึกษา 2024-02-14 09:00:00 2024-02-14 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษา 1/2567
2 ศูนย์ภาษา ประชุมลงนามความร่วมมือ 2024-02-19 13:00:00 2024-02-19 16:00:00 ปะชุมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
3 นิติการ สอบละเมิด 2024-02-09 09:00:00 2024-02-03 12:00:00 สอบละเมิด
4 กจ. ประชุม กบค. 2024-01-30 13:00:00 2024-01-30 16:00:00 ประชุม กบค.
5 กจ. ประชุมพัฒนาบุคลากร 2024-02-13 09:00:00 2024-02-13 12:00:00 ประชุมพัฒนาบุคลากร
6 สำนักงานสภา ประชุม กบม. 1/2567 2024-01-16 09:00:00 2024-01-16 12:00:00 ประชุม กบม. ครั้งที่ 1/2567
7 สำนักงานสภา ประชุมสภา 1/2567 2024-01-10 09:00:00 2024-01-10 12:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567
8 สำนักงานสภา ประชุมสภา 2/2567 2024-01-14 09:00:00 2024-01-14 12:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567
9 กบศ. สภาวิชาการ 2/2567 2024-02-23 09:00:00 2024-02-23 12:00:00 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567
10 สำนักงานสภา ประชุม กบม. 2/2567 2024-02-19 09:00:00 2024-02-19 12:00:00 ประชุม กบม. ครั้งที่ 2/2567

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง