คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 21/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการยกร่าง ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 08 มิ.ย.67
2
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 20/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 18 พ.ค.67
3
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 19/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 มี.ค.67
4
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 18/2567 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 มี.ค.67
5
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 17/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา ของมรลป. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 มี.ค.67
6
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 16/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม ของมรลป. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 มี.ค.67
7
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 15/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านการสอน ของมรลป. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 มี.ค.67
8
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 14/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ มรลป. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 มี.ค.67
9
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 13/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(แทนตำ 10 มี.ค.67
10
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 12/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 มี.ค.67
11
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 11/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ก.พ.67
12
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 10/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ก.พ.67
13
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 9/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ก.พ.67
14
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 8/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ก.พ.67
15
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 7/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.บ.ค.)(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ก.พ.67
16
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 6/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ก.พ.67
17
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 5/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ก.พ.67
18
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 4/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ก.พ.67
19
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ม.ค.67
20
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14 ม.ค.67
21
2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14 ม.ค.67
22
2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 50/2566 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 23 ธ.ค.66
23
2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 49/2566 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 23 ธ.ค.66
24
2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 48/2566 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 23 ธ.ค.66
25
2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 47/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 11 พ.ย.66
26
2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 46/2566 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 พ.ย.66
27
2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 45/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 พ.ย.66
28
2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 44/2566 เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 21 ต.ค.66
29
2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 43/2566 เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 21 ต.ค.66
30
2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 42/2566 เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 21 ต.ค.66
จำนวนทั้งหมด 388 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง