ข้อบังคับ
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่2) 20 เม.ย.67
2
2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 23 ธ.ค.66
3
2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2566 26 ก.ย.66
4
2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566 26 ก.ย.66
5
2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566 09 มิ.ย.66
6
2566
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ 22 พ.ค.66
7
2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ.2566 21 พ.ค.66
8
2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต ผลการศึกษาและการยกเว้นการเรียนรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2566 08 เม.ย.66
9
2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 11 มี.ค.66
10
2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากร พ.ศ. 2566 21 ม.ค.66
11
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 25 ธ.ค.65
12
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2565 25 ธ.ค.65
13
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 25 ธ.ค.65
14
2565
ข้อบังคับมหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ส. 2565 08 ต.ค.65
15
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565 11 มิ.ย.65
16
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์หลากหลายตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2565 14 พ.ค.65
17
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง พ.ศ. 2565 12 มี.ค.65
18
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 05 ก.พ.65
19
2564
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ฉบับที่ 5 พศ. 2564 11 ธ.ค.64
20
2564
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ.2564 14 พ.ย.64
21
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานและผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 09 ต.ค.64
22
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่6) พ.ศ.2564 14 ส.ค.64
23
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่4) พ.ศ.256 14 ส.ค.64
24
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 10 เม.ย.64
25
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 10 เม.ย.64
26
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 14 มี.ค.64
27
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดตั้ง การบริหาร และการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 14 มี.ค.64
28
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 14 ก.พ.64
29
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 14 พ.ย.63
30
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 10 ต.ค.63
จำนวนทั้งหมด 137 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง